Azaleas


©Hazel Rider, photography

Azaleas at Middleton Plantation, Charleston, SC

Middleton Plantation, Charleston, SC. Photo by Hazel Rider, taken in Charleston, SC