IMG_5784


©Hazel Rider

Middleton Plantation, Charleston, SC

Middleton Plantation, Charleston, SC. Photo by Hazel Rider, taken in Charleston, SC